فاطمه معقولی

مدرس توسعه فردی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدیر وب سایت ایناب ، بای ناب ،ایناب وب  و…

دارای مدرک دوره استادی از موسسه هلدینگ بیشتر از یک نفر