برنامه های تلویزیونی

حضور علی معقولی در برنامه پایش
حضور علی معقولی در حرف حساب
حضور علی معقولی در برنامه میدون
علی معقولی در برنامه وقت کار