معرفی علی معقولی در برنامه وقت کار شبکه ایران کالا